top of page

นโยบายความเป็นส่วนตวั วนัทีมผี่ ลบงัคบัใช้: December  7, ๒๐๑๙ เกมคีจา ่ กดั ("เรา", "เรา" หรอื "ของเรา") ด าเนินงาน (ต่อไปนีเรยี้ กว่า "บรกิ าร")

หนา้นีจะแจง้้ นโยบายของเราเกียวกบั่ การเก็บรวบรวมการใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเมือคณุ่         ใชบ้ รกิารของเราและตวัเลอืกทีคุณเชื่         อมโยงกบั่      ขอ้มลูนั้น

เราใชข้อมูลของคุณเพื้      อใหบ้่ รกิารและปรบัปรุงบรกิาร โดยการใชบ้รกิารคุณยอมรบัการรวบรวมและการใชข้อมูลตามนโยบายนี้         ้

ข้อกา หนดทีใชใ้่        นนโยบายความเป็นส่วนตวันีมคี้         วามหมายเหมอืนกบัในขอ้กา หนดและเงือนไขของเรา่    ค ำ นิยำม บรกิ ำร

บรกิารเป็นโปรแกรมทีดา ่         เนินการโดยเกมคีจา ่         กดั ขอ้ มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลส่วนบุคคลหมายถงึขอ้มูลเกียวกบั่         บุคคลทีมชี่    วติี         ทีสามารถระบุไดจ้่         ากขอ้มูลเหล่านั้น (หรอื จากขอ้มูลเหล่านั้นและขอ้ความอืนๆทั่     งในการครอบครองของเราหรอื้         มแีนวโนม้ทีจะเขา้่         มาคร อบครองของเรา) ขอ้ มูลกำรใชง้ ำน

ขอ้มูลการใชง้านคอืขอ้มูลทีรวบรวมโดยอตั่         โนมตัโดยใชบ้ิ รกิารหรอืจากโครงสรา้งพืนฐานของบริ้ การเอง (ตวัอย่างเชน่ระยะเวลาการเยียมชมหนา้่         ) คุกกี ้

คุกกีคื้ อไฟลข์นาดเล็กทีเก็บไวใ้่ นอุปกรณข์องคณุ (คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คลือนที่ )่ ตวั ควบคุมขอ้ มูล ตวัควบคุมขอ้มูลหมายถงึบุคคลทีเป็นธรรมชาตหิ่ รอืทางกฎหมายที ่

(ทังคนเดยี้ วหรอืรว่มกนัหรอืเหมอืนกบับุคคลอืน่ ) กา หนดวตัถุประสงคท์และลกัี่     ษณะทีขอ้่ มูลส่วนบุคคลใดๆหรอืจะถกูประมวลผล

เพือวตั่ ถุประสงคข์องนโยบายความเป็นส่วนตวันีเราเป็นผูค้้ วบคุมขอ้มูลของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุ ณ

ตวั ประมวลผลขอ้ มูล (หรอื ผูใ้ หบ้ รกิ ำร) ตวั ประมวลผลขอ้ มูล (หรอื ผูใ้ หบ้ รกิ าร)

หมายถงึบุคคลทีเป็นธรรมชาตหิ่         รอืตามกฎหมายทีด าเนินการขอ้่      มูลในนามของผูค้วบคุมขอ้มูล เราอาจใชบ้รกิารของผใู้หบ้รกิารต่างๆเพือประมวลผลขอ้่ มูลของคุณไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้ น

              เรืองขอ้่ มูล (หรอื ผูใ้ ช้)

               เรืองขอ้่ มูลเป็นบุคคลทีมชี่ วติี ทีใชบ้่ รกิารของเราและเป็นเรืองของขอ้่     มลูสว่นบุคคล

กำรเก็บและกำรใชข้ อ้ มูล

เราเก็บรวบรวมขอ้มูลทีแตกต่างกนั่ หลายประเภทเพือวตั่ ถุประสงคต์่างๆเพือใหแ้่ ละปรบัปรงุบรกิารของเราใ หค้ ุณ ประเภทของขอ้มูลทีเก็บรวบรวม่

ขอ้มูลส่วนบุคคล ในขณะทีใชบ้่ รกิารของเราเราอาจขอใหคุ้ณใหข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที้         สามารถใชใ้่         นการตดิต่อหรอืร ะบุตวั ตนของคุณ ("ขอ้ มูลของบุคคล") ขอ้ มูลสว่ นบุคคลอาจรวมถงึ แต่ไม่จา กดั เฉพาะ:

 • ทีอยู่ของเมล่      

 • คุกกีและขอ้้        มลูการใชง้าน

เราอาจใชข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื้ อตดิ่ ต่อคณุดว้ยจดหมายข่าวการตลาดหรอืสือการส่งเสรมิ่ การขาย และขอ้มลูอืนๆที่ คุณอาจสนใจ่ คุณสามารถเลอืกทีจะไม่รบั่ ใดๆหรอืทังหมดของการตดิ้ ต่อสือสารเหล่านี่ จากเราไดโ้้ ดยการปฏบิตติั ามลงิ คย์กเลกิการเป็นสมาชกิหรอืค าแนะน าทีใหไ้่ วใ้นทุก email ทีเราส่ง่

ขอ้มูลกำรใชง้ำน

เมือคุณเขา้่        ถงึบรกิารทีมอี่         ุปกรณเ์คลือนที่         เราอาจเก็บรวบรวมขอ้่         มูลบางอย่างโดยอตัโนมตัรวมถงึิ         แต่ไม่จา กดัเฉพาะประเภทของอปุกรณท์คุณใชร้ี่         หสัเฉพาะของอปุกรณข์องคุณ, ทีอยู่่   IP ของอปุ กรณข์ องคุณ, ระบบปฏบิ ตั กิ าร, ประเภทของเบราวเ์ซอรอ์นเทอรเ์ิ         น็ตทีคุณ่      

ใชต้วระบุอปุั กรณท์ไม่ซ ี่            ากนั้      และขอ้มูลการวนิิจฉัยอืนๆ่     ("ขอ้ มูลการใชง้ าน")

ขอ้มูลต ำแหน่ง

เราอาจใชแ้ละเกบ็ขอ้มูลเกียวกบั่                      สถานทีของคุณหากคณุ่                                            ใหส้ทธิิ                                            แกเ่์                           ราในการท าเชน่นั้น

("ขอ้มูลต าแหน่งทีตั่ ง้ ") เราใชข้อมูลนี้ เพื้ อใหค้่ ุณสมบตัของบรกิิ ารของเราเพือปรบั่ ปรงุและกา หนดบรกิารของเรา

คุณสามารถเปิดหรอืปิดบรกิารต าแหน่งทีตั่ งเมื้         อคุณใชบ้่ รกิารของเราไดต้ลอดเวลาโดยการตังค่าอุปกรณ์้ ของคุณ

กำรตดิ ตำมขอ้มูลคุกกี ้

เราใชค้กกีุ และเทคโนโลยกี้ ารตดิตามทีคลา้่ ยกนัเพือตดิ่ ตามกจิกรรมในบรกิารของเราและเราเกบ็ขอ้มูลบ างอย่างไว้

คุกกีเป็นไฟลท์้         มขีี่     อมูลจา ้         นวนนอ้ยซึงอาจรวมถงึ่         ตวัระบุเฉพาะทีไม่ระบุชื่       อ่ คุกกีจะถูกส่งไปยงั้ เบราวเ์ซอรข์องคุณจากเว็บไซตแ์ละจดัเกบ็ไวใ้นอปุกรณข์องคุณ นอกจากนีเทคโนโลยกี้         ารตดิตามอืนๆยงั่ ใชเ้ชน่บคีอนแท็กและสครปิตใ์นการรวบรวมและตดิตามขอ้มูลแล ะเพือปรบั ปรุงและวเิ คราะหบ์ รกิ ารของเรา่  

คุณสามารถแนะน าเบราวเ์ซอรข์องคุณเพือปฏเิ่         สธคุกกีทั้ งหมดหรอื้         เพือระบุเวลาที่ มกี่     ารส่งคุกกี ้ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรบัคุกกีคุณอาจไม่สามารถใชบ้้         างส่วนของบรกิารของเราได้

ตวัอย่างของคุกกีที้ เราใช้่    :

 • คุกกีเซสชนั้     เราใชคุ้กกีข้ องเซสชนัเพือด าเนินการบรกิ่    ารของเรา

 • คุกกีกำรก ำหนดลกั้ ษณะ. เราใชคุ้กกีการกา ้    หนดลกัษณะเพือจดจา ่    การตังค่าและความตอ้้    งการต่างๆของคุณ

 • คุกกีควำมปลอดภยั้    เราใชคุ้กกีความปลอดภยั้    เพือวตั่    ถุประสงคด์านความปลอดภยั้   

 • คุกกีโฆษณำ้  คุกกีโฆษณาจะใชเ้้    พือใหบ้่    รกิารคุณดว้ยโฆษณาทีอาจเกี่    ยวขอ้่    งกบัคุณและความสนใจของคุณ

กำรใชข้ อ้ มูล บรษิ ทั ODD Games Pty จา กดัใชข้อมูลที้         เกบ็่ รวบรวมเพือวตั่ ถปุระสงคต์่างๆ:

 • การจดั หาและดแู ลรกั ษาบรกิ ารของเรา

 • หากตอ้งการแจง้ใหคุ้ณทราบเกียวกบั่    การเปลียนแปลงบรกิ่ ารของเรา

 • เพือใหค้่ ุณสามารถมสี่วนรว่มในคุณลกัษณะแบบโตต้อบของบรกิารของเราเมือคุณเลอื่ กทีจะท าเชน่่ นั้ น

 • เพือใหก้่   ารสนับสนุนลูกคา้

 • เพือที่ จะรวบรวมขอ้่ มูลการวเิคราะหห์รอืรายละเอยีดทีมคี่ ณค่าเพืุ อใหเ้่ ราสามารถปรบัปรงุการบรกิารข องเรา

 • การตรวจสอบการใชบ้ รกิ ารของเรา

 • การตรวจสอบป้องกนั และแกไ้ ขปัญหาทางเทคนิค

 • เพือให้่ คุณไดร้บข่าวสารขอ้ั เสนอพเิศษและขอ้มลูทั่วไปเกียวกบั่ สนิคา้บรกิารและเหตุการณอ์นๆทีื่ เรา่ น าเสนอซึงมลี่ กษณะคลา้ั ยกบัผูท้คุณเคยซืี่ อหรอื้ ท าใหเ้กดิการยกเวน้ในกรณีทีคุณไม่ไดเ้่ ลอืกทีจะให้่ ขอ้ มูลดงั กล่าว

มูลฐำนทำงกฎหมำยส ำหรบั กำรประมวลผลขอ้ มูลส่วนบุคคลภำยใตข้ อ้ บงัคบั กำร ปกป้องขอ้มูลทัวไป่      (GDPR)

หากคุณมาจากเขตเศรษฐกจิ ยุโรป (EEA), เกม ODD Pty Ltd

เป็นพืนฐานทางกฎหมายส าหรบั้  การเก็บรวบรวมและการใชข้อมูลส่วนบคุ้         คลทีอธบิ่         ายไวใ้นนโยบายความเ ป็นส่วนตวันีขึ้ นอยู่กบั้ ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวมและบรบิ่         ทเฉพาะทีเราเก็บรวบรวม่     บรษิ ทั ODD เกม Pty จา กดั อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจาก:

 • เราจา เป็นตอ้ งท าสญั ญากบั คุณ

 • คุณไดใ้หส้ทธิิ    แกเ่์ ราในการท าเชน่นั้น

 • การประมวลผลอยู่ในผลประโยชนท์ชอบดว้ี่ ยกฎหมายของเราและจะไม่ถกูแทนทีโดยสทิ่    ธิของคุณ์     

 • ส าหรบั วตั ถุประสงคใ์ นการประมวลผลการชา ระเงนิ • เพือใหส้่    อดคลอ้งกบักฎหมาย กำรเก็บรกั ษำขอ้ มูล บรษิ ทั ODD Games Pty Ltd

จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบคุคลของคุณไวน้านเท่าทีจา ่       เป็นส าหรบัวตัถุประสงคท์ระบุในนโยบายความเป็นส่ี่ วนตวันีเท่านั้  ้น เราจะเก็บรกัษาและใชข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที้         จา ่   เป็นเพือใหส้่         อดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีทางก่ ฎหมายของเรา

(ตัวอย่างเชน่หากเราจา เป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลของคุณเพือใหส้่ อดคลอ้งกบักฎหมายทีเกี่ ยวขอ้่ ง) ใหแ้ กไ้ ขขอ้ พพิ าทและดา เนินการบงั คบั ใชส้ ญั ญาและนโยบายทางกฎหมายของเรา

นอกจากนียงั้ มกีารเก็บรกัษาขอ้มูลการใชง้านส าหรบัวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะหภ์ายใน โดยทั่วไปขอ้มูลการใชจ้ะถูกเก็บไวเ้ป็นระยะเวลาทีสั่ นลงยกเวน้้ เมือมกี่ ารใชข้อมูลนี้ เพื้ อเสรมิ่ สรา้งความป ลอดภยั หรอื ปรบั ปรุงการท างานของบรกิ ารของเราหรอื เรามขี อ้ ผูกพนั ทางกฎหมายในการเก็บรกั ษาขอ้ มลู นีไวเ้้ ป็นระยะเวลานาน

กำรถ่ำยโอนขอ้ มูล

ขอ้ มูลของคุณรวมถงึ ขอ้ มูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนไปยงั และเกบ็รกัษาไวใ้นคอมพวิเตอรท์อยู่นอกรฐัี่ จงัหวั ดประเทศหรอืเขตอ านาจของรฐับาลอืนๆซึ่ งกฎหมายคุม้่ ครองขอ้มูลอาจแตกต่างจากเขตอ านาจศาลของ คุณ

หากคุณอยู่นอกประเทศออสเตรเลยีและเลอืกทีจะใหข้่         อมูลแกเ่้ ราโปรดทราบว่าเราถ่ายโอนขอ้มูลรวมถงึข้ อมูลส่วนบุคคลไปยงั ออสเตรเลยี และประมวลผลทีนั่ ่น

ความยนิยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นสว่นตวันีตามดว้้ ยการส่งขอ้มูลดงักล่าวหมายถงึขอ้ตกลงของ คุณในการโอนเงนินั้น

บรษิ ทั ODD Games Pty Ltd

จะท าตามขันตอนทั้  งหมดที้         จา ่         เป็นเพือใหแ้่         น่ใจวา่ขอ้มลูของคุณไดร้บการรกัั         ษาอย่างปลอดภยัและสอดคล้ องกบั นโยบายความเป็นส่วนตวันีและไมม่้         การถ่ายโอนขอ้ี   มูลส่วนบุคคลของคุณจะเกดิขึนในองคก์้         รหรอืป ระเทศเวน้แต่จะมกีารควบคุมทีเพยี่  งพอ

ในสถานทีรวมถงึ่ ความปลอดภยัของขอ้มูลและขอ้มูลส่วนบุคคลอืนๆของคุณ่                                                    

กำรเปิดเผยขอ้ มูล

ธุรกรรมทำงธุรกจิ หาก ODD Games Pty Ltd

มสี่วนเกียวขอ้่        งในการควบรวมกจิการการซือหรอื้         การขายสนิทรพัยข์อมลู้         ส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่าย โอน เราจะแจง้ใหท้ราบกอ่นทีขอ้่ มูลส่วนบุคคลของคณุจะถูกถ่ายโอนและจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วน ตวัอืน่

กำรเปิดเผยขอ้ มูลส ำหรบั กำรบงั คบั ใชก้ ฎหมำย ภายใตส้ ถานการณบ์ างอย่าง ODD Games Pty Ltd

อาจจา เป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุหากจา เป็นตอ้งท าตามกฎหมายหรอืเพือตอบสนองต่อค า่ ขอทีถูกตอ้่         งโดยหน่วยงานของรฐั (เชน่ ศาลหรอื หน่วยงานราชการ)

ขอ้ ก ำหนดทำงกฎหมำย

บรษิ ทั ODD เกม Pty จา กดัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในความเชือที่         ดวี่     ่าการกระทา ดงักล่าวเป็นสิงที่      จา ่   เป็นเพือ่ :

 • เพือใหส้่    อดคลอ้งกบัขอ้ผูกพนัทางกฎหมาย

 • เพือปกป้องและปกป้องสทิ่    ธหิรอืทรพัยส์นของเกมคีิ     จา ่    กดั

 • เพือป้องกนั่        หรอืตรวจสอบกระท าผดิทีเป็นไปไดท้่ เกีี่      ยวขอ้่    งกบับรกิาร

 • เพือปกป้องความปลอดภยั่ ส่วนบุคคลของผใู้ชบ้รกิารหรอืสาธารณชน • เพือป้องกนั่    ความรบัผดิทางกฎหมาย

ควำมปลอดภยั ของขอ้ มูล

ความปลอดภยัของขอ้มลูของคุณเป็นสิงส าคญั่  ส าหรบัเราแตจ่าไวว้ ่าไมม่วธิี         การส่งผ่านอนิี         เทอรเ์น็ตหรอืวิ ธกี ารจดั เกบ็ ขอ้ มูลอเิ ล็กทรอนิกสค์ อื ๑๐๐% ปลอดภยั

ในขณะทีเรามุ่งมั่      ่นทีจะใชว้่    ธกีิ         ารทียอมรบั่         ในเชงิพาณิชยเ์พือปกป้องขอ้่         มูลส่วนบุคคลของคุณเราไม่สามา รถรบั ประกนั ความปลอดภยัทีแทจ้่ รงิ

นโยบำยของเรำเกียวกบั่        สญัญำณ "หำ้ มตดิ ตำม" ภำยใตพ้ ระรำชบญั ญตั คิ มุ้ ครองแบบออนไลนข์ องรฐั แคลฟิ อรเ์นีย (CalOPPA)

เราไม่สนับสนุนอย่าตดิ ตาม ("DNT")

อย่าตดิตามเป็นการตังค่าที้         คุณสามารถกา ่  หนดในเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุเพือแจง้่         ใหเ้ว็บไซตท์คณุี่     ไม่ตอ้ง การทีจะตดิ่    ตาม

คุณสามารถเปิดหรอืปิดใชง้านไม่ตดิตามไดโ้ดยไปทีหนา้่ การกา หนดลกัษณะหรอืการตังค่าของเว็บเบราว์้ เซอรข์ องคุณ สทิธใินกำรปกป้องขอ้มูลของคุณภำยใตข้อบงั้ คบักำรปกป้องขอ้มูลทัวไป่

(GDPR)

หากคุณเป็นผอู้ ยู่อาศยั ในเขตเศรษฐกจิ ยุโรป (EEA) คุณมสี ทิ ธใิ นการปกป้องขอ้ มูลบางอย่าง การปรบัเปลียนลบหรอื่       จา กดัการใชข้อมูลส่วนบคุ้         คลของคุณโดยมวีตถปุั         ระสงคเ์พือใหม้่       ขัี นตอนที้         เหมาะส่ มเพือใหค้่    ุณแกไ้ข

หากคุณตอ้งการทราบขอ้มูลส่วนบุคคลทีเราเก็บไวเ้่         กียวกบั่ คุณและหากคุณตอ้งการใหถู้กลบออกจากระ บบของเราโปรดตดิ ต่อเรา ในบางกรณีคุณมสี ิทธใินการปกป้องขอ้มูลต่อไปนี:้

สทิธิในกำรเขำ้์ ถงึปรบัปรุงหรอืลบขอ้มูลทีเรำมตี่         ่อคุณ คุณสามารถเขา้ถงึอปัเดตหรอืขอลบขอ้มูลส่วนบคุคลของคุณไดโ้ดยตรงภายในส่วนการตังค่าบญั้ ชขี องคุณ หากคุณไมส่ามารถด าเนินการเหล่านีดว้้ ยตวัคุณเองโปรดตดิต่อเราเพือชว่่         ยเหลอืคณุ สทิ ธใิ นกำรแกไ้ ข คุณมสีทธิิ   ที์ จะแกไ้่ ขขอ้มลูของคุณหากขอ้มลูนั้นไม่ถูกตอ้งหรอืไม่สมบูรณ์ สทิธิในกำรคดั์      คำ้น คณุมสีทธิิ     ที์ จะคดั่ คา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของคุณ สทิ ธขิ องขอ้ จ ำกดั คุณมสีทธิิ     ที์ จะขอใหเ้่         ราจา กดัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ สทิ ธใิ นกำรพกพำข้อมูล

คุณมสีทธทิิ   จะใหก้ี่ บส าเนาของขอ้ั  มูลทีเรามอี่         ยู่ในรูปแบบทีมโี่         ครงสรา้งเครืองที่         สามารถอ่านไดแ้่  ละ ใชก้นทัั        ่วไป

สทิธิในกำรเพกิ์         ถอนควำมยนิยอม นอกจากนีคุณยงั้     มสีทธิิ ที์ จะเพกิ่ ถอนความยนิยอมของคุณไดต้ลอดเวลาที ่ ODD Games Pty Ltd อาศยั ความยนิ ยอมของคุณในการประมวลผลขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดทราบว่าเราอาจขอใหคุ้ณยนืยนัตวัตนของคุณกอ่นทีจะตอบสนองต่อค าขอดงั่         กล่าว

คุณมสีทธิิ     ที์ จะบ่นกบั่    ผมู้อ านาจในการปกป้องขอ้ี        มูลเกียวกบั่ การเกบ็รวบรวมและการใชข้อมูลส่วนบุคคลข้ องคุณ

ส าหรบัขอ้มูลเพิมเตมิ่ โปรดตดิต่อหน่วยงานดา้นการปกป้องข้อมูลในประเทศของคุณในเขตเศรษฐกจิ ยุโร ป (EEA) บรกิ ำร เราอาจใชบ้รษิทของบุคคลทีั         สามและบุคคลเพื่      ออ านวยความสะดวกในการใหบ้่         รกิารของเรา

("ผใู้ หบ้ รกิ าร")

ใหบ้รกิารในนามของเราด าเนินการบรกิารทีเกี่ ยวขอ้่ งกบับรกิารหรอืชว่ยเราในการวเิคราะหว์ธกีิ ารทีบรกิ่ า รของเรา

บุคคลทีสามเหล่านี่ มสี้ ทธิิ เขา้์ ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นเพือท างานเหล่านี่ ในนามของเราและมพี้ ั นธะทีจะไม่เปิดเผยหรอื่ ใชเ้พือวตั่ ถุประสงคอ์นใดื่

วเิ ครำะห์

เราอาจใชผ้ใหบู้้ รกิารบคุคลทีสามในการตรวจสอบและวเิ่                   คราะหก์ารใชบ้รกิารของเรา

กำรวเิ ครำะหข์ อง Google

Google Analytics เป็นบรกิารวเิคราะหเ์ว็บที ่ Google น าเสนอซึงตดิ่ ตามและรายงานการเขา้ชมเว็บไซต์ Google ใชข้อมูลที้ รวบรวมเพื่ อตดิ่ ตามและตรวจสอบการใชบ้รกิารของเรา ขอ้มูลนีใชร้้ วมกนั่ กบับรกิารอืนๆของ่ Google Google อาจใชข้อมูลที้ รวบรวมเพื่ อ่ contextualise และปรบั แต่งโฆษณาของเครอื ข่ายโฆษณาของตนเอง

คุณสามารถเลอื กไม่ใชค้ ุณลกั ษณะบางอย่างของ Google Analytics

ผ่านการตังค่าอุปกรณเ์้         คลือนที่        เชน่่       การตังค่าการโฆษณาของอปุ้         กรณห์รอืโดยปฏบิตติั         ามค าแนะ น าที ่ Google จดั เตรยี มไวใ้ นนโยบายความเป็นส่วนตวั:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิมเตมิ่         เกียวกบั่         แนวทางปฏบิตดิั         านความเป็นส่วนตวั้  ของ Google โปรดไปทีหนา้่         เว็บของขอ้กา หนดดา้นความเป็นส่วนตวัของ Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=en สญั ญำณของ Google

                                                                 สญั ญำณ googleเป็นคุณลกัษณะกำรโฆษณำขันสูงที้                                           เขำ้่                     ถงึไดผ้่ำนทำง Google

Analytics

เพือวตั่ ถุประสงคใ์นกำรปรบัปรุงกำรโฆษณำและกำรรำยงำนคุณลกัษณะเฉพำะส ำหรั บผูใ้ชท้เปิดกำรจดัี่ ลกัษณะโฆษณำเท่ำนัน้ คุณสำมำรถท ำใหโ้ฆษณำทีคุณเห็นมปี่ ระโยชนม์ำกขึนหรอื้ ไดร้บโฆษณำทีั เฉพำะเจ่ ำะจงส ำหรบัคุณโดยกำรควบคุมโฆษณำทีคุณเห็นที่ นี่ ่ https://support.google.com/ads/answer/2662856?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl

=en&oco=0

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิมเตมิ่         เกียวกบั่         แนวทางปฏบิตดิั         านความเป็นส่วนตวั้  ของ Google โปรดไปทีหนา้่         เว็บของขอ้กา หนดดา้นความเป็นส่วนตวัของ Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Firebase

Firebase เป็นบรกิ ารวเิ คราะหข์ อง Google องิ ค์ คุณสามารถเลอื กไม่ใชฟ้ ีเจอร์ Firebase

บางอย่างผ่านการตังค่าอุปกรณเ์้ คลือนที่ ของคณุ่ เชน่การตังค่าโฆษณาอุปกรณข์้ องคุณหรอืโดยป ฏบิตติั ามค าแนะน าที ่ Google จดั เตรยี มไวใ้ นนโยบายความเป็นส่วนตวั:

https://policies.google.com/privacy?hl=en นอกจากนีเรา้         ขอแนะน าใหค้ ุณตรวจสอบนโยบายของ Google เกียวกบั่ การปกป้องขอ้มลูของคุณ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ส าหรบัขอ้มูลเพิมเตมิ่         เกียวกบั่ ประเภทของขอ้มูลที ่ Firebase เก็บรวบรวมโปรดไปทีหนา้่    เว็บของขอ้กา หนดดา้นความเป็นส่วนตวัของ Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

กำรวเิ ครำะหเ์อกภำพ การวเิ คราะหค์ วามสามคั คมี ใี หโ้ ดยเทคโนโลยี Unity

              ส าหรบัขอ้มูลเพิมเตมิ่ เกียวกบั่        ประเภทของขอ้มูลทีมคี่ วามสามคัคี Analytics

เก็บรวบรวมโปรดไปทีหนา้่         นโยบายความเป็นส่วนตวั: hhttps://unity3d.com/legal/privacypolicy

โฆษณำ

เราอาจใชผ้ใหบู้้ รกิารบคุคลทีสามเพื่                     อแสดงโฆษณาใหค้่                          ุณเพือชว่่ ยสนับสนุนและดแูลรกัษาบรกิารของเรา

AdMob โดย Google

AdMob โดย Google ใหบ้ รกิ ารโดย Google Inc คุณสามารถเลอื กไม่ใชบ้ รกิ าร AdMob โดย Google โดยท าตามค าแนะน าทีอธบิ่         ายโดย

Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

ส าหรบัขอ้มูลเพิมเตมิ่         เกียวกบั่        วธิทีี ่ Google ใชข้ อ้ มูลทีเกบ็่         รวบรวมโปรดไปที ่ "วธิทีี ่ Google ใชข้อมูลเมื้         อคุณใชเ้่ ว็บไซตห์รอืแอปของพนัธมติร" หนา้: http://www.google.com/policies/privacy/partners/ หรอืไปทีนโยบายความเป็นส่วนตวั่         ของ Google:  http://www.google.com/policies/privacy/ โฆษณำบน Facebook

Facebook จะจดั หำโฆษณำบน facebook ให้ คุณสามารถเลอืกทีจะออกจาก่ โฆษณาในหนา้ บญั ชีโดย facebook โดยท าตามค าแนะน าทีอธบิ่       ายโดยท าตามค าแนะน าทีอธบิ่         ายโดย Facebook:  

https://www.facebook.com/help/568137493302217 ส าหรบัขอ้มูลเพิมเตมิ่         เกียวกบั่        Facebook โปรดไปทีนโยบายความเป็นสว่่         นตวัของ Facebook:

https://www.facebook.com/about/basics/manage-your-

privacy?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=ofa โฆษณำเอกภำพ

โฆษณา unity มใี หโ้ ดยเทคโนโลยี Unity คุณสามารถเลอื กไม่รบั บรกิ ารโฆษณา Unity ไดโ้ดยท าตามค าแนะน าตามทีอธบิ่ ายไวใ้นหนา้นโยบายความเป็นส่วนตวัของตนเอง:

https://unity3d.com/legal/privacy-policy ส าหรบัขอ้มูลเพิมเตมิ่ เกียวกบั่ Unity Technologies

โปรดไปทีนโยบายความเป็นส่วนตวั่         ของเทคโนโลยี Unity: https://unity3d.com/legal/privacypolicy รมีำรเ์ก็ตติงพฤตกิ้       รรม บรษิ ทั ODD Games Pty

จา กดัใชบ้รกิารรมีารเ์กต็ติงเพื้ อโฆษณาบนเว็บไซตข์่ องบุคคลทีสามใหค้่ ณหลงัุ จากทีคุณเขา้่ เยียมชมบริ่ การของเรา เราและผูใ้หบ้รกิารบุคคลทีสามของเราใชค้่ ุกกีเพื้ อแจง้่ ใหเ้พิมประสทิ่ ธภิาพและแสดงโฆษณาตามการเขา้ ชมทีผ่่ านมาไปยงั บรกิ ารของเรา

 

Google Ads (AdWords)

บรกิารรมีารเ์ก็ตติงของ้         google Ads (AdWords) มใี หโ้ ดย Google Inc คุณสามารถเลอื กไม่ใช้ Google Analytics

ส าหรบั การโฆษณาแบบดสิ เพลยแ์ ละปรบั แต่งโฆษณาบนเครอื ข่ายดสิ เพลยข์ อง Google ไดโ้ดยไปทีหนา้่ การตังค่าโฆษณา้ Google: http://www.google.com/settings/ads นอกจากนี ้ Google ยังแนะน าใหต้ดตัิ    ง้ Google Analytics ทีเลอื่       กออกจากเบราวเ์ซอร์ Add-on- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  -ส าหรบั เว็บเบราวเ์ซอรข์ องคุณ Add-on ของ google Analytics ใหผ้ เู้ขา้ ชมมคี วามสามารถในการป้องกนั ไมใ่ หข้ อ้ มูลของพวกเขาถูกรวบรวมและใชง้ านโดย Google Analytics

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิมเตมิ่         เกียวกบั่         แนวทางปฏบิตดิั         านความเป็นส่วนตวั้  ของ Google โปรดไปทีหนา้่         เว็บของขอ้กา หนดดา้นความเป็นส่วนตวัของ Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=en Facebook

              บรกิารรมีารเ์ก็ตติงของ้              facebook มใี หโ้ ดย Facebook Inc.

คุณสามารถเรยีนรูเ้พิมเตมิ่ เกียวกบั่ โฆษณาตามความสนใจจาก Facebook ไดโ้ดยการเยียมชมหนา้่ นี:้ https://www.facebook.com/help/164968693837950 หากตอ้ งการเลอื กไม่รบั โฆษณาตามความสนใจของ Facebook ใหท้าตามค าแนะน าเหล่านี จาก้

Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook

เป็นไปตามหลกัการกา กบัดูแลตนเองส าหรบัการโฆษณาตามพฤตกิรรมออนไลนท์จดัี่         ตังขึ้    นโดยพั้ นธมติ รการโฆษณาดจิ ทิ ลั นอกจากนีคุณยงั้         สามารถเลอืกออกจาก Facebook

และบรษิททีั   เขา้่         รว่มอืนๆผ่านทางพนั่         ธมติรโฆษณาดจิทลั ในสหรฐั อเมรกิ าิ         Http://www.aboutads.i nfo/choices/นั ธมติ รโฆษณาดจิ ทิ ลั ของแคนาดาในแคนาดา http://youradchoices.ca/ หรอื พนั ธมติ รโฆษณาดจิ ติ อลแบบโตต้ อบในยโุ รปhttp://www.youronlinechoices.eu/รอื เลอื กใ ชก้ารตังค่าอุปกรณม์้         อถอืื   ของคุณ ส าหรบัขอ้มูลเพิมเตมิ่ เกียวกบั่         แนวทางปฏบิตเิั กียวกบั่         ความเป็นส่วนตวัของ Facebook โปรดไปทีนโยบายขอ้่         มลูของ Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

ชำ ระ

เราอาจใหผ้ ลติ ภณัฑแ์ ละ/หรอื บรกิ ารแบบชา ระเงนิ ภายในบรกิ าร ในกรณีนีเราจะใชบ้้ รกิารของบุคคลทีสามส าหรบั่ การประมวลผลการชา ระเงนิ

(เชน่ ตวั ประมวลผลการชา ระเงนิ)

เราจะไม่เก็บหรอื รวบรวมรายละเอยี ดบตั รชา ระเงนิ ของคุณ ขอ้มูลดงักล่าวจะมใีหโ้ดยตรงกบัผูป้ระมวลผลการชา ระเงนิของบุคคลทีสามซึ่      งมกี่         ารใชข้อมูลส่วนบุคคลข้ องคุณอยู่ภายใตน้ โยบายความเป็นส่วนตวั ของตน ตวัประมวลผลการชา ระเงนิเหล่านียดึ้         ตามมาตรฐานทีกา ่ หนดโดย PCI-DSS เป็นการจดั การโดยสภามาตรฐาน PCI Security Council ซึงเป็นความพยายามรว่่         มกนัของแบรนดเ์ชน่ Visa, MasterCard, อเมรกิ นั เอ็กซเ์พรสและคน้ พบ ขอ้ กา หนดของ PCI DSS ชว่ยใหม้่นใจไดว้ั         ่าการจดัการขอ้มูลการชา ระเงนิทีปลอดภยั่      ตวัประมวลผลการชา ระเงนิทีเราท างานดว้่        ย:

กำรชำ ระเงินของ Apple Store ในแอป

นโยบายความเป็นส่วนตวัของพวกเขาสามารถดไูดhttps://www.apple.com/legal/privacy/eี่                                                   n

-ww/

กำรชำ ระเงินในแอป Google Play

นโยบายความเป็นส่วนตวัของพวกเขาสามารถดไูดhttps://www.google.com/policies/privaี่         c y/

กำรเชือมโยงไปยงั่                          เว็บไซตอ์นๆื่                                     

บรกิารของเราอาจมลีงกไ์ิ     ปยงัเว็บไซตอ์นๆทีื่         ไมไ่่ ดด้ าเนินการโดยเรา ถา้คุณคลกิการเชือมโยงของบุคคลที่        สามคุณจะถูกน าไปยงั่ ไซตข์องบุคคลทีสามนั่         ้น เราขอแนะน าใหคุ้ณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวัของทุกเว็บไซตท์คุณเยีี่         ยมชม่

เราไม่มอีานาจควบคมุ          และไม่รบัผดิชอบต่อเนือหา้         นโยบายความเป็นส่วนตวั หรอื การปฏบิ ตั ขิ องเว็บไซตห์ รื อบรกิารของบุคคลทีสาม่    

ควำมเป็นส่วนตวั ของเด็ก

บรกิารของเราไม่ไดอ้ยู่ทกุคนทีมอี่     ายุต ่ากว่า13ปี ("เด็ก")

เราไม่ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลทีสามารถระบุตวั่         บุคคลไดอ้ย่างจงใจจากทุกคนทีมอี่         ายุต ่ากว่า13ปี หากคุณเป็นบดิ ามารดาหรอื ผูป้ กครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณไดใ้ หข้ อ้ มูลส่วนบุคคลแกเ่ ราโป รดตดิ ต่อเรา หากเราทราบว่าเราไดเ้กบ็ รวบรวมขอ้ มูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ตอ้ งตรวจสอบความยนิ ยอมจากผปู้ กค รองเราจะด าเนินการตามขันตอนในการลบขอ้้         มลูดงักล่าวออกจากเซริฟเวอรข์์         องเรา

กำรเปลียนแปลงน่          โยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้

เราอาจปรบัปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นครังคราว้         เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบถงึการเปลียนแปลงใดๆโดยการโพสตน์่ โยบายความเป็นส่วนตวัใหม่ในหนา้นี ้

เราจะแจง้ ใหค้ ุณทราบทางไปรษณียแ์ ละ/หรอืประกาศทีโดดเด่นในบรกิ่ ารของเรากอ่นทีการเปลี่ ยนแปลงจะ่ มผี ลบงัคบั ใชแ้ ละปรบั ปรงุ "วนัทีมผี่ ลบงัคบั" ทีดา้่ นบนของนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้ คุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตวันีเป็นระยะๆส าหรบั้  การเปลียนแปลงใดๆ่         การเปลียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั่         นีมผี้   ลบงัคบัใชเ้มือโพสตบ์่         นเพจนี ้

ตดิ ต่อเรำ หากคุณมคี าถามใดๆเกียวกบั่ นโยบายความเป็นส่วนตวันีโปรดตดิ้   ต่อเรา:

• ทาง e-mail: enquiries@oddgames.com.au

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Twitter Social Icon
bottom of page